Czech Society of Chemical Engineering


The Czech Society of Chemical Engineering (CSCHE) is an independent professional organisation. Its formal founding dates back to 1990; however, its activity has began in the fifties as the Working Group of Chemical Engineering within the Czechoslovak Chemical Society. CSCHE is a member society of the European Federation of Chemical Engineering. Irespective of nationality, education or citizenship, the CSCHE brings together specialists dealing with the use, control, design, production, research and development of processes and equipment for chemical and food technologies - generally speaking: process engineering.  

The mission of the Society is to support this diverse field and its development in all ways. It enables chemical engineers to interact and communicate with each other and with other disciplines. For this purpose, the series of International Congresses CHISA and National Conferences CHISA has been established with the first meeting already in 1956. The international and national events alternate each year, and provide a worldwide platform for contacts, discussions, collaborations etc.  

The CSCHE aims to be a strong and active society in order to protect and promote the professional interests of all its members.

The annual membership fee is 200 CZK (approx. 8 EUR). The Status of the society obliges its members to update their data at least every three years. The reason for this measure is the reliability of regular information of members about all current events.

 

Česká společnost chemického inženýrství


Česká společnost chemického inženýrství (ČSCHI) je nezávislá profesní organizace. Samostatnost sice získala až v roce 1990, ale její činnost začala již v padesátých létech (tehdy jako Odborná skupina chemického inženýrství při Československé společnosti chemické). Bez ohledu na národnost, původní vzdělání či občanství, ČSCHI sdružuje všechny odborníky, kteří se zabývají používáním, řízením, projektováním, konstruováním, výrobou, výzkumem a vývojem procesů a aparátů chemické, potravinářské – obecně: procesní technologie.

Posláním společnosti je všestranná podpora tohoto rozmanitého oboru a jeho rozvoje. Umožňuje (nejen) chemickým inženýrům vzájemnou komunikaci a také kontakty na jiné disciplíny. K tomuto účelu nejlépe slouží řada mezinárodních kongresů CHISA a národních konferencí CHISA; první z nich se konala již v r. 1956. Tato setkání každoročně alternují a poskytují tak platformu pro schůzky, diskuse, spolupráci atd.

ČSCHI chce být aktivní a silná, aby mohla úspěšně chránit profesní zájmy svých členů a pomáhat jim.

Roční členský příspěvek je 200 Kč. Stanovy členům ukládají povinnost aktualizovat své údaje minimálně jednou za 3 roky. Důvodem tohoto opatření je spolehlivost pravidelného informování členstva o všech aktuálních událostech. Čeští a slovenští členové mají výhodu sníženého poplatku na akcích ČSCHI.